homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
COVID-19 Hmoob
In This Section

COVID-19 Hmoob

COVID-19 Hmoob
Qhia tawm rau 6/1/20
 • Cov tsevneeg nyob tsis muaj chaws, kev pabcuam zaub mov, khaub ncaws, nyiaj txiag, lossis tshuaj
 • MPS cov chaw nqa zaub mov noj qhib li qub; ntxiv ib qhov chaw nqa zaub mov noj tshiab rau tom Longfellow Park; cov chaw nqa zaub mov noj yuav muaj mus rau thaum lub caij ntuj so
 • Pab tswj kev ntsawv siab thiab ntxhov siab
 • Pab tswj kev ntsawv siab thiab ntxhov siab
 • Qhov koj yuav pab tau
 • Cov kab kev kawm tiav yuav rov muab tso dua tawm saib
Qhia tawm rau 5/21/20
 • Tsis muaj tuaj nqa zaub mov noj rau hnub Memorial Day
 • MPS Kev Kawm thiab Lub Zejzos Caij Ntuj So Kev Nthuav Qhia
 • Tuaj nqa menyuam cov khoom tom tsev kawm ntawv thawj lub lim piam hauv lub 6 Hli
Qhia tawm rau 5/14/20
 • Superintendent Graff: Peb nyob rau hauv ua ke
 • Mental health kev txhawb thaum lub caij ntuj so
Qhia tawm rau 5/13/20

Nag hmo, pawb MPS School Board tau los tawm suab pom zoo qhov District Kev Tsim Kho Ntxaws (Comprehensive District Design (CDD)). Kuv xav ua tsaug txhua tus rau lawv kev muab tswv yim thiab kev los pab peb txhim kho PK-12 kev kawm ntawv zoo kom txhua tus menyuam nyob txhua qhov hauv lub nroog muaj kev txawj ntse, kev xav/sib raug zoo thiab kev paub kom mus kawm tau qib siab thiab/lossis ncav cuag kev haujlwm.

Qhia tawm rau 4/8/20
 • Lub 5 hlis tim 12: Cov board tau npaj yuav los txiav txim yuav vote rau qhov kev tsim kho ntxaws
 • Khoom noj ntxiv rau qhov mus nqa khoom noj
 • Kev kawm ntawv nrug deb: Menyuam nkag mus hauv qhov Google Classroom nyob ntawv qhov gaming system
 • The Source: Kev txhawb rau cov Device (chromebooks/iPads) rau cov menyuam thiab tsev neeg
Qhia tawm rau 4/29/20

Kev hloov cov qhab nees quarter 4 thiab 3

Page 1 of 4 (21 items)
Prev
[1]
2
3
4
Next
All