COVID-19 Hmoob
In This Section

COVID-19 Hmoob

COVID-19 Hmoob
Qhia tawm rau 3/27/20

Chaw Nqa Khoom Noj: Pib lub Monday no, lub 3 hlis ntuj tim 30, MPS yuav muaj li ntawm 50 qhov chaw rau koj mus nqa khoom noj txhua txhua lub week twg. Txhua hnub, hauv koj lub zos yuas muaj ntau li 10 qho chaw rau koj mus nqa khoom noj, sij hawm yog 10am - 2pm, Monday txog Friday.

Qhia tawm rau 3/25/20
  • Tus Tswv Xeev Governor, Tau Hais Tawm: Nyob twj ywm hauv tsev: Qhov lus xaj no yuav pib hnub Friday, lub 3 hlis tim 27 thaum ib tag hmo mus txog lub 4 hlis tim 10. Nws kuj tau hais tias tsev kawm ntawv yuav tau kaw kom mus txog lub 5 hlis tim 4.
  • Lub quarter 3 muab txav mus rau lub 4 hlis tim 16, kom muab sij hawm mentsis ntxiv rau cov menyuam
Qhia tawm rau 3/24/20
  • Tshiab: MPS cov chaw lub truck thauj zaub mov nres
  • Kev Kawm Spring Break Academy tseem muaj!
  • Kev zov menyuam thiab kev tuaj nqa zaub mov noj yuav muaj thaum Spring Break (3 Hlis 30 – 4 Hlis 3)
  • Kev txhawb noj qab nyob zoo xovtooj: 612.767.4158
  • Lub International Baccalaureate Organization tshem tawm txhua yam menyuam kev xeem
Qhia tawm rau 3/20/20
  • Ib qho xov los ntawm Superintendent Graff: Peb yuav tau los ua ke lub caij tsis pom yav tom ntej
  • Tsevneeg kev xav tau technology
  • Zaub mov noj muaj rau txhua tus menyuam
Qhia tawm rau 3/19/20

Li cov tsevneeg thiab menyuam los nyob tsev ua ke kom muaj kev nyob noj huv tsis txhob tsis txhob kis tus kab mob COVID-19 (coronavirus), peb muaj cov kev qhia ntxiv thiab kev pabcuam nram qab no los pab kom lub sijhawm mus tau zoo.

Qhia tawm rau 3/15/20

Minneapolis Public Schools yuav qib kawm ntawv rau hnub Monday, 3 Hlis 16, thiab ces yuav kaw tsis muaj kawm ntawv pib hnub Tuesday, 3 Hlis 17, kom tsis txhob muaj kev sib kis tus kab mob COVID-19 (coronavirus). Tsev kawm ntawv yuav rov qab qib rau hnub Monday, 4 Hlis 6 yog muaj lwm yam mam qhia tuaj ntxiv.

Page 1 of 2 (9 items)
Prev
[1]
2
Next
All