homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Hmoob/Hmong - Meal pick-up sites
In This Section

Chaw Nqa Khoom Noj

Chaw Nqa Khoom Noj

Chaw Nqa Khoom Noj

Pib lub Monday no, lub 3 hlis ntuj tim 30, MPS yuav muaj li ntawm 50 qhov chaw rau koj mus nqa khoom noj txhua txhua lub week twg. Txhua hnub, hauv koj lub zos yuas muaj ntau li 10 qho chaw rau koj mus nqa khoom noj, sij hawm yog 10am - 2pm, Monday txog Friday.

Cov khoom noj nyob hauv lub thawv ntawv yuav txaus li 10 pluas, xws li 5 pluag tshais thiab 5 pluag su ua kev.  Ib week twg peb tsuas muab IB (1) lub thawv ntawv ntim khoom noj rau cov menyuam xwb, thov caw tsev neeg tuaj nqa.

Cov khoom noj no yog DAWB xwb thiab yuav muaj rau txua tus menyuam uas tsis tau muaj 18 xyoo.  Mus nrhiav lub BUS XIM DAJ nyob rau ntawm MPS qhov chaw nqa khoom noj, ces lawm yuav muab cov khoom noj rau koj tsev neeg.  Xyuas koj lub tubtxias kom muaj chaw txaus rau cov khoom noj no!