Hmoob/Hmong - Meal pick-up sites
In This Section

Kev qhia menyuam mus nqa tau khoom noj thaum lub caij cov tsev kawm ntawv kaw vim tus kab mob COVID-19

Kev qhia menyuam mus nqa tau khoom noj thaum lub caij cov tsev kawm ntawv kaw vim tus kab mob COVID-19

Minneapolis Public Schools yuav muaj zaub mov noj rau cov menyuam thaum lub caij kaw cov tsev kawm ntawv vim tus kab mob COVID-19 virus.  Cov zaub mov no yog los hloov cov zaub mov uas muab rau cov menyuam noj li thaum cov hnub kawm ntawv.

Cov zaub mov no yuav muab rau cov menyuam ntawm cov chaw tsev kawm ntawv thoob lub nroog (xyuas cov npe nram qab no).

Cov zaub mov yog fab los saum lub school bus thaum nres nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv qhov chaw nres tsheb; lub tsev kawm ntawv yuav tseem kaw tsis tau qhib.

Tuaj nqa tau zaub mov noj pib Tuesday, 3 Hlis 17 no mus thiab thaum Mondays txog rau Fridays thaum 10 am txog 2 pm lub caij cov tsev kawm ntawv tseem tsis tau qhib vim tus kab mob COVID-19 virus. 

Lus Nug thiab Teb txog Kev Tuaj Nqa Zaub Mov Noj

1. Puas tau them nyiaj rau cov zaub mov noj?

Tsis tau them nqi dabtsi rau cov zaub mov noj.

2. Kuv puas nqa tau tshaj ib qho zaub mov su yog kuv muaj menyuam coob nyob tom tsev?

Vim tsoom fwv loj cov cai, cov menyuam yuav tsum tuaj thiaj txais tau zaub mov noj.

3. Txais tau zaub mov noj kuv puas yuav tau qhia tias kuv tus menyuam yog ib tus kawm hauv MPS?

Tsis yuav kev qhia dabtsi tsis yuav ntaub ntawv dabtsi. Zaub mov noj muaj rau txhua tus MPS menyuam, nrog rau cov kawm hauv cov charter tsev kawm ntawv thiab cov alternative tsev kawm ntawv.

4. Kuv nqa puas tau zaub mov rau cov neeg laus hauv kuv tsevneeg noj los yog rau cov menyuam kawm ntawv xwb?  

Tsis tau, zaub mov noj yog rau cov menyuam hnub nyoog kawm ntawv thiab cov hluas 18 lub xyoo rov hauv.  (Cov menyuam txhais tias tus neeg muaj 18 xyoo thiab qis dua thiab tus neeg 18 xyoo rov saum uas qhia tau tias yeej ntxim tau txais kev kawm ntawv pabcuam los ntawm lub Minnesota Department of Education.)

5. Kuv puas xaiv tau cov zaub mov?   

Tsis tau, tabsis ob qho su txias yuav muab rau ib tus neeg muaj 18 xyoo los qis dua hauv.

6. Puas yuav muaj zaub mov noj thaum lub weekend, thiab?

Tsis muaj, li thaum tam sim no, tabsis MPS tseem xyuas saib cov chaw muab zaub mov puas cev tau los pab rau thaum cov weekends thiab mam li los qhia ntxiv rau cov tsevneeg yog tias muaj.  Tabsis, khoom noj yuav muaj los ntawm kev koom tes nrog lub  The Sheridan Story uas yuav muab tau tom cov chaw fab khoom.

7. Kuv yuav paub qhov pab tau li cas los ntawm noj cov zaub mov no?

Thov xyuas tau hauv Culinary and Wellness Services website kom paub ntau ntxiv.

8. Puas muaj lwm yam kev pabcuam zaub mov noj ntxiv?

Lub nroog Minneapolis muaj ib diam map qhia ntawm cov chaw muaj zaub mov  hauv lub nroog.

Cov Qhov Chaw Muab Zaub Mov Noj

Cov qhov chaw muaj npe raws li nram no yuav muaj muab tau su thoob lub nroog.

Andersen, 1098 Andersen Lane
Bethune, 919 Emerson Ave. N.
Cityview, 3350 4th St. N.
Edison, 700 - 22nd Ave. NE
Folwell, 3611 20th Ave. S.
Green Central, 3416 Fourth Ave. S.
Hall, 1601 Aldrich Ave. N.    
Hmong International Academy, 1501 – 30th Ave. N.
Hale Elementary, 1220 E 54th St.
Jenny Lind, 5025 Bryant Ave. N.
Lake Nokomis – Keewaydin, 5209 – 30th Ave. S.
Lyndale, 312 W. 34th St.
Marcy Open, 415 Fourth Ave. SE
Northeast Middle, 2955 Hayes St. NE    
Olson Middle, 1607 – 51st Ave. N.
Patrick Henry, 4320 Newton Ave. N.
Roosevelt, 4029 – 28th Ave. S.
Seward, 2309 – 28th Ave. S.
South High, 3131 - 19th Ave. S.
Windom Dual Immersion School, 5821 Wentworth Ave S.

Tshiab: MPS cov chaw lub truck thauj zaub mov nres

Cov tsevneeg mus nqa tau zaub mov noj rau lawv cov menyuam ntawm cov chaw ntxiv tshiab no Monday txog Friday:

  • Mary's Place (401 North 7th St); 10:00-10:45 am
  • Brian Coyle Center (420 S. 15th Ave.); 11:15 am - 12 Noon
  • Willard Park (1626 Queen Ave. N.); 12:30 - 1:15 pm

Nrhiav lub truck thauj zaub mov noj liab! Zaub mov noj muaj rau txhua tus menyuam 18 xyoo thiab qis dua. Menyuam yuav tsum tuaj thiaj tau txais zaub mov noj.