homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Mental Health - Hmong
In This Section

Kev Pab Mental Health thiab Muaj Pab Raws Cov Tsev Kawm Ntawv

Kev Pab Mental Health thiab Muaj Pab Raws Cov Tsev Kawm Ntawv

Minneapolis Public Schools muaj kev pabcuam txog mental health rau cov menyuam thaum tseem muaj kev kawm ntawv.  Peb tseem ua ntu zus xav txog qhov uas peb yuav ua tau licas los txhawb qhia peb lub zejzos lub caij no uas cov tsev kawm ntawv tseem kaw vim tus kab mob COVID-19. 

Cov menyuam uas txais mental health kev pab hauv tsev kawm ntawv

Yog koj tus menyuam yeej tau txais mental health kev pabcuam hauv tsev kawm ntawv thaum tseem muaj kawm ntawv, cov kev pab no tseem muaj thaum cov tsev kawm ntawv tau kaw. Koj qhov chaws uas muab cov kev pabcuam rau koj yeej tau txuas nrog rau koj lawm lossis koj yeej tseem hu sibtham tau koj tus school social worker. Kev muaj pab qhov kev mental health no rau hauv cov high schools tseem muaj thiab kuj tseem yuav pab tau rau txhua tus menyuam.

Ua licas cov tsevneeg thiab cov saib xyuas thiaj pab tau cov menyuam. 

Kev Txhawb Nyob Kaj Siab Cov Xovtooj

Muaj kev sib tham pab rau kev ntxhov siab, ntsawv siab thiab nyuaj siab rau MPS cov menyuam thiab tsevneeg:612.767.8661 

Kev Kuaj Mob Raws Tsev Kawm Ntawv

Kev Kuaj Mob Raws Tsev Kawm Ntawv hauv MPS cov high schools ntsib tau ntawm kev kuaj deb tuaj thaum kaw cov tsev kawm ntawv. Cov menyuam text lossis hu tuaj tso lus tseg ntawm lub clinic tus xovtooj; muaj neeg los mloog cov lust so tseg txhua lub caij.

  • Patrick Henry High School: Text: 612.599.2951 lossis kaw lus tseg ntawm 612.668.1944
  • Roosevelt High School: Text 612.599.7290 lossis kaw lus tseg ntawm 612.668.4834
  • Longfellow Alternative School: Text 612.599.7290 lossis kaw lus tseg ntawm 612.668.4723
  • Southwest High School: Text 612.599.5311 lossis kaw lus tseg ntawm 612.668.3040
  • Thomas Edison High School: Text 612.599.5311 lossis kaw lus tseg ntawm 612.668.1321
  • South High School: Text 612.599.3195 lossis kaw lus tseg ntawm 612.668.4333
  • Washburn High School: Text 612.599.1714 lossis kaw lus tseg ntawm 612.668.3453