homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Mental Health - Somali
In This Section

Caawimaada Caafimaadka Maskaxda iyo Rugta caafimaadka ee Ku Saleysan Dugsiga

Caawimaada Caafimaadka Maskaxda iyo Rugta caafimaadka ee Ku Saleysan Dugsiga

Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxay leeyihiin adeegyo caafimaadka maskaxda ku saleysan oo loogu talagay ardayda marka iskuulka waxbarashadiisu u socoto. Waxaan sii wadnaa inaan ka fikirno sidii aan u taageeri lahayn bulshadeena waxbarashada inta lagu jiro waqtigaan ay iskuuladu u xiray yihiin xaalada  COVID-19.

Ardayda hesha adeegyada caafimaadka maskaxda ku saleysan ee dugsiga

Haddii uu  ardaygaagu heli jiray adeegyada caafimaadka maskaxda ee ku saleysan dugsiga markii la dhiganaayey, adeegyadaan wali waa la heli karaa markii iskuuladii la xiray. Dhaqtarka bixiyaha daryeelaha caafimaadkaaga waa inuu horeyba kuula soo xiriiraa ama waad  wici kartaa adeegaha shaqaalaha bulshada iskuulkaaga si uu kuugu xiriiriyo. Rugaha caafimaad ee ku saleysan dugsiga sare waxay wali bixiyaan adeegyadooda waxayna sidoo kale u fidin karaan adeegyada caafimaadka maskaxda ardayda.

Sidii ay  qoysaska iyo daryeelayaashu u taageeri karaan ardayda.

Mental Health Support Line

La-talin BILAASH ah oo ku saabsan walwalka, walaaca iyo diiqadda ayaa heli kara ardayda iyo qoysaska MPS: 612.767.8659

Rugaha Caafimaadka ee Iskuulka 

School Based Clinics located in MPS high schools are doing telehealth appointments inta lagu gudajiro xirnaansjaha iskuulada. Ardayda ayaa u qori kara ama ku dhhafi kara fariimaha codka taleefanka xarunta; kalkaaliyayaasha caafimaadka si joogto ah ayey u hubinayaan fariimaha.

  • Patrick Henry High School: Text: 612.599.2951 or leave VM at 612.668.1944
  • Roosevelt High School: Text 612.599.7290 or leave VM at 612.668.4834
  • Longfellow Alternative School: Text 612.599.7290 or leave VM at 612.668.4723
  • Southwest High School: Text 612.599.5311 or leave VM at 612.668.3040
  • Thomas Edison High School: Text 612.599.5311 or leave VM at 612.668.1321
  • South High School: Text 612.599.3195 or leave VM at 612.668.4333
  • Washburn High School: Text 612.599.1714 or leave VM at 612.668.3453